Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf 
Lönnrotinkatu 5 
00120 Helsinki 

Tel. +358 505 379 571
www.kielilahettilaat.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja tietosuojavastaava

Tuija Löfgrén
Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf 
Lönnrotinkatu 5 
00120 Helsinki 

Tel. +358 505 379 571
tuija.lofgren@kielilahettilaat.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja laillisuusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai nimenomaisesti annetun suostumuksen perusteella.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: 

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity osapuolena
  • laki
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisteröidyn ei ole pakko luovuttaa selosteessa mainittuja tietoja, mutta tiettyjen henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi aiheuttaa sen, että rekisterinpitäjän tarjoama palvelu ei ole kokonaisuudessaan käytettävissä.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia asioita: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio, juomavalinta ja mihin tapahtumiin osallistuu. 

Pohjolan päivän tapahtumaan osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista, jota varten tapahtuman pääjärjestäjä Kielilähettiläät ry kerää osallistujien yhteystiedot ja yllämainitut tiedot. Tietojen keräämistä varten henkilöltä pyydetään luvan myöntämistä ilmoittautumislomakkeessa. Tiedot kerätään tapahtuman järjestämistä ja mahdollisten tulevien Pohjolan päivän tapahtumien markkinointia varten. 

Henkilötietojen lähde

Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään, kun hän ilmoittautuu lomakkeella Pohjolan päivän tapahtumaan. Henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista tietolähteistä ja yhteistyökumppaneilta markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Pohjolan päivän tapahtuman toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietojen siirtäminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Pohjolan päivän tapahtuman toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Kielilähettiläät ry säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kielilähettiläät ry tarkastelee henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuuden vuoden välein.

Oikeus päästä tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada varmistus siitä, että hänen tietojensa käsitellään sekä pääsy käsiteltäviin tietoihin. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä / käsitellyistä tiedoista.

Rekisteröidylle toimitetaan tiedot yhden (1) kuukauden kuluessa tietopyynnöstä. Mahdolliset tietopyynnöt tai pyynnöt saada jäljennös tiedoista pyydetään osoittamaan erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf, tietosuojavastaava 
Lönnrotinkatu 5,
00120 Helsinki

Oikeus tietojen korjaamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien epätäsmällisten tai virheellisten tietojen korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjällä on laillinen peruste käsitellä tietoja kiellosta huolimatta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, jos rekisterinpitäjällä ei ole enää laillista perustetta säilyttää hänen tietojaan.

Rekisterinpitäjä korjaa kaikki epätäsmälliset tai virheelliset tiedot viivytyksettä, kuitenkin yhden (1) kuukauden kuluessa asiaa koskevasta pyynnöstä.

Mahdolliset tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista koskevat pyynnöt pyydetään osoittamaan erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf, tietosuojavastaava 
Lönnrotinkatu 5,
00120 Helsinki

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Silloin kun tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Suostumuksen peruuttamisesta pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf, tietosuojavastaava 
Lönnrotinkatu 5,
00120 Helsinki

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Automatisoidut yksittäispäätökset, mukaan lukien profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee sellaisia päätöksiä, jotka perustuisivat pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja joilla olisi rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttaisivat häneen merkittävästi.

Oikeus saada asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi, jos hän katsoo, että reisterinpitäjän häntä koskeva henkilötietojen käsittely on rikkonut tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.